CHUYÊN MỤC

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

GIỚI THIỆU

Triển khai Quyết định số 2393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 2425/KH-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2020 thực hiện Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch số 1084/KH-SKHCN ngày 27 tháng 4 năm 2022 về thực hiện Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 để thực hiện chuyển đổi số cơ bản, toàn diện tại Sở Khoa học và Công nghệ nhằm thúc đẩy xây dựng chính quyền số, phục vụ đô thị thông minh và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng và triển khai chuyên mục tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, năng suất chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại nhằm mục đích kết nối trực tuyến giúp chia sẻ thông tin, hỗ trợ kết nối thông tin giữa doanh nghiệp, trường viện và cơ quan quản lý nhà nước; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; giúp cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin, đề xuất cải tiến, trao đổi vướng mắc khó khăn trong quá trình áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, các thông tin về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng